System.Data.SqlClient.SqlException: The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(DbAsyncResult result, String methodName, Boolean sendToPipe)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
Bài thơ Chiều Nghe Biển Hát của Thi sĩ: Nahoku - Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
Nahoku

Chiều Nghe Biển Hát


Chiều ra nghe biển hát
Gió về từ ngàn khơi
Rủ thông reo xào xạc
Trăng vàng treo chơi vơi.


Từ xa xôi sóng biển
Đem nhung nhớ tràn bờ
Rì rào làn sóng vỗ
Ngân vang mãi tình ca .


Lượn lờ màu trăng bạc
Khúc luân vũ chiều tà
Biển đêm thêm huyền diệu
Lấp lánh trùng khơi xa .


Chiều nay ta ra biển
Đón gió mộng trăng ngà
Nhớ về nơi xa ấy
Xa rồi ... thật là xa ...


Oct. 16/2019

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 19 tháng 10 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Chiều Nghe Biển Hát"