System.Data.SqlClient.SqlException: Timeout expired. The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.ConsumeMetaData()
at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData()
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteDbDataReader(CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable)
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
Bài thơ Sáng nay xuân về của Thi sĩ: Song Nhi - Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
Song Nhi

Sáng nay xuân về Rồi có một ngày trời thiên thanh
Vết thương ngày cũ được chữa lành
Giang tay em đón hạnh phúc mới
Chuyện buồn dĩ vãng sẽ qua nhanh

Rồi có một ngày em xóa đi
Những bài thơ buồn em từng ghi
Duyên chia đôi nơi tình không trọn
Thì còn giữ lại để làm chi
 
Rồi có một ngày em sẽ quên
Kỷ niệm của thuở ta gần bên
Thời gian phủ mờ thành quá khứ
Mơ hồ quen lạ một cái tên

Rồi có một ngày chợt gặp nhau
Mỉm cười xã giao buông câu chào
Xoay lưng quay bước đi hai hướng
Chẳng hề ngoái lại nhìn phía sau

Sáng nay xuân về giữa nắng xanh
Cây khô hồi sinh, lộc thắm cành
Em cười xinh tươi đi trên phố
Bên cạnh một người không phải anh
 
Song Nhi

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 18 tháng 2 năm 2014

Bình luận về Bài thơ "Sáng nay xuân về"