Nguyễn Du

Điệp Tử Thư Trung

Vân song tằng kỷ nhiễm thư hương
Tạ khước phong lưu vị thị cuồng
Bạc mệnh hữu duyên lưu giản tịch
Tàn hồn vô lệ khốc văn chương
Đố ngư dị tỉnh phồn hoa mộng
Huỳnh hoả nan khôi cẩm tú trường
Văn đạo dã ưng cam nhất tử
Dâm thư do thắng vị hoa mang

Thanh Hiên Thi Tập - Nguyễn Du (1765-1820)
----------
Bướm Chết Trong Sách
Song vân từng thấm vị thư hương
Bỏ thú phong lưu há phải cuồng
Mệnh bạc còn duyên vương sử sách
Hồn tàn không lệ khóc văn chương
Khó mong lửa đóm thiêu lòng gấm
Dễ khiến thân sâu tỉnh mộng vàng
Đạo lý sớm nghe chiều chết thỏa
Hoa sao bằng chữ dám cưu mang

Quách Tấn dịch 1967
Chép lại từ Tố Như Thi Trích Dịch của Quách Tấn
An Tiêm xuất bản, Paris 1995

Được bạn: chuchi đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Điệp Tử Thư Trung"