Nguyễn Du

Sông Đồng Lung

Đồng Lung giang thủy khứ du du
Kim cổ nhàn sầu bất trú lưu
Sa chủy tàn lô phi bạch lộ
Lũng đầu lạc nguyệt ngọa hàn ngưu
Loạn sơn thúy tiếp cô thành mộ
Thủy trúc hàn sinh tiểu điếm thu
Tiễn nhĩ dã âu tùy thủy khứ
Phù sinh lao lục kỷ thời hưu

Thanh Hiên Thi Tập - Nguyễn Du (1765-1820)
----------
Sông Đồng Lung
Nước Đồng lung xuôi dòng cuồn cuộn
Mối nhàn sầu mãi cuốn cổ kim
Lau tàn doi rợp cánh chim
Trâu nằm ngủ lạnh trăng chìm cồn xa
Dãy chiều tà thành pha sắc núi
Lều trúc che lạnh xối bờ thu
Nhởn nhơ thèm thú chim âu
Kiếp phù sinh luống dãi dầu bao thôi ?

Quách Tấn dịch 1969

Chép lại từ Tố Như Thi Trích Dịch của Quách Tấn
An Tiêm xuất bản, Paris 1995

Được bạn: chuchi đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Sông Đồng Lung"