System.Data.SqlClient.SqlException: The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(DbAsyncResult result, String methodName, Boolean sendToPipe)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
Bài thơ Hoa Màu của Thi sĩ: Tịnh Tâm - Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
Tịnh Tâm

Hoa Màu


Dạ vâng tiếng hát mùa Xuân
Em đang nghe rõ qua từng màu hoa
Sắc vàng, xanh, tím quyện hòa
Lan trong nhân thế xóa nhòa niềm đau
Hồn vui say cảnh vơi sầu
Tung Tăng tẩy hội giữa bầu trời mơ

Đóa hồng em dệt duyên tơ
Thắm tim nồng ấm dại khờ gọi tên
Mộng lòng gợi giấc lênh đênh
Biết thương, biết nhớ bấp bênh ...nhưng mà ...

Trái tim em quá thiệt thà
Chữ buồn muốn xóa, chỉ là đường yêu
Loanh quanh không lối xuôi chiều
Nên đôi khi lắm tiêu điều về khâu

Và em vẫn cứ nguyện cầu
Mong Xuân nì được tươi màu nắng thanh ....

Tịnh Tâm

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 4 tháng 1 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "Hoa Màu"