RĐinh

BẠN ĐẾN CHƠI


Mấy khi bạn ghé đến chơi


Khẩu trang che kín giống người lạ xa


Mon-men chân bước vô nhà


Mới hay người cũ ấy là cố-nhân


 


Dẫu sao cũng chửa dám gần


Cách xa 6 feet đúng phần cách ly


Bạn bè xin chớ trách chi


Xã-giao thời buổi Cô Vi…Vít mà


 


Hôm nay ta lại gặp ta


Shopping đóng cửa, chợ xa hết hàng


Vườn sau cải mới nảy mầm


Bầu vừa nhú nụ, bí tầm ngón tay


 


Tổng thống Trump mới phát ngàn hai


Tiền chưa kịp lãnh còn ngoài nhà băng


Virus Vũ hán hoành-hành


Giữa khi dịch bệnh đang tần suất cao


 


Dẫu sao cũng chửa nỗi nào


Xin bạn đừng chấp những điều kêu ca


Nghĩa xưa bạn đến cùng ta


Bao câu chuyện cũ vẫn tha-thiết tình !


 


RĐinh

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 26 tháng 8 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "BẠN ĐẾN CHƠI