Đặng Quang Chính

Đôi Mắt


Đôi mắt người xưa lệ ướt mi
Đau lòng khi cất tiếng bi ai
Gia đình tan nát buồn khôn xiết
Sầu hận dâng đầy năm bảy lăm
Quốc biến gia tan đành chịu phận


Đôi mắt ngày xưa nay đã mờ
Tâm hồn ngày đó vẫn tinh anh
Tấm lòng vì nước ngày thêm sáng
Son sắt trăm năm chí chẳng cùn
Giang sơn hữu sự dang vai gánh


Đôi mắt ngày nay đầy khí phách
của dòng hào kiệt thuở xa xưa”
Nam quốc sơn hà Nam đế cư
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư...
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư” (1)


Đôi mắt ngày nay rực lửa thiêng
Đuổi loài thái thú về phương Bắc
Ác bá cường hào phải thối lui
Đôi mắt đem theo niềm tin mới
Thế hệ thanh niên giống Lạc Hồng


Đặng Quang Chính

Ghi chú:
(1) Nguyên văn bài thơ của Lý thường Kiệt
Nam quốc sơn hà Nam đế cư,
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư.
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.

Được bạn: vdn 12.11.11 đưa lên
vào ngày: 12 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Đôi Mắt"