Lá chờ rơi

XƯỚNG HỌA TRĂM TÌNH


Theo gió ngàn phương lất phất bay
Hồn thơ trải rộng núi sông đầy
Đổi trao thương nhớ tràn năm tháng
Chia sẻ vui buồn lẫn ngọt cay
Mặc khách lấy niềm riêng gửi bạn
Tao nhân bàn thế sự qua ngày
Thơ vàng bút ngọc tung ngang dọc
Xướng họa trăm tình chẳng đổi thay!
02/11/11

Được bạn: HB 03.11.2011 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "XƯỚNG HỌA TRĂM TÌNH"