Lá chờ rơi

VẪN CỨ NẰM !


Bốn chục năm rồi bốn chục năm
Thêm hai mươi nữa mới thành trăm
Ngông nghênh bể chữ mòn tay bút
Lếu láo rừng thơ vắt ruột tằm
Quán ảo nhớ nhau còn đến viếng
Xóm hồng quên cả chẳng thèm thăm
Suốt ngày đợi bạn không ai tới
Đêm đến chuông reo vẫn cứ nằm*! 18/09/09


* Đêm đến bỏ máy trợ thính ra thì không còn nghe được gì cả.

Được bạn: HB 22.09.2009 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "VẪN CỨ NẰM !"