Lá chờ rơi

MUÔN HƯỚNG THƠ BAY 

Không đến nơi này biết đến đâu ?
Chung tay đưa đón kẻ qua cầu
Người đi nghĩa bạn vương trăm mối
Kẻ đến tình thơ chứa vạn câu
Có giận có thương vui cõi thế
Khi yêu khi ghét nặng tâm sầu
Thơ tràn qua mạng bay muôn hướng
Thư quán gom về tự bấy lâu.
 
11/04/09

Được bạn: HB 15.04.2009 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "MUÔN HƯỚNG THƠ BAY"