Tịnh Nguyệt Vân

KHI NGƯỜI THÂN LÂM CHUNG


Khi người thân lâm chung,

đừng nên quá hãi hùng.

Hãy bình tâm niệm Phật,

giúp người thân đến cùng.

 

Sống, chết là thường tình,

không chi để hoảng kinh.

Đừng khóc la, luyến tiếc,

làm khổ người thân mình.

 

Vì tiếng khóc kinh hoàng,

làm người thân thêm hoảng,

sa vào nơi ác đạo,

làm ác thú, ma hoang.

 

Hãy niệm Phật, cầu siêu,

giúp âm hồn mau tiêu

và sớm được đầu thai

là giúp người thân nhiều.

 

Người chết rất bơ vơ,

phải xa chồng hay vợ

và thân bằng quyến thuộc

không biết đến bao giờ.

 

Nhưng nhiều người không biết,

khóc than quá thảm thiết

khiến người thân không siêu

thoát và thành ma thiệt.

 

Thương thay bao chúng sanh,

khi chết, khổ đã đành.

Lại không được siêu thoát,

thành ma qủy hoành hành.

 

Bao người lại thêm khổ,

xin hãy mau tỉnh ngộ

và bình tâm niệm Phật,

giúp người về Tịnh độ.

 

Nếu người thân biết tu

và hiền như trăng thu,

hãy niệm Phật, cầu nguyện,

giúp đi nhẹ như ru.

 

Hãy niệm Phật Di Đà

thật thành tâm, thiết tha

để người thân được về

cõi Cực Lạc bao la.

 

Cõi Phật rất tuyệt diệu

nhưng nhiều người không hiểu,

cứ khóc, tiếc người thân

khiến người thân khổ nhiều.

 

Ta Bà là cõi khổ,

hãy mau chóng tỉnh ngộ

và tinh tấn tu hành,

giúp Phật Tánh hiển lộ.

 

Hãy luôn sống trí huệ 

như dũng tướng tinh nhuệ

để thường giúp muôn loài

vượt thoát mọi si mê.

 

Nguyện Từ Phụ Di Đà

luôn hộ niệm tất cả

và luôn giúp muôn loài

thường sống tròn hỷ xả.

 

Nguyện bao công đức lành

giúp muôn loài vãng sanh

cõi Tây Phương Cực lạc

muôn thuở vẫn cao thanh...

 

Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,

Nam-mô Đại Trí Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát,

Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát,

Nam-mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát,

Nam-mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát,

Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,

Nay kính,

 

Tịnh Nguyệt Vân

Được bạn: vdn 1.3.09 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "KHI NGƯỜI THÂN LÂM CHUNG"