Tịnh Nguyệt Vân

NIỆM PHẬT RẤT THÙ THẮNG

Niệm Phật rất thù thắng

vì giúp sống vinh thăng,

thoát tội nặng sinh tử

và hạnh-phúc mãi tăng.

 

Niệm Phật được về Trời,

cõi nhẹ nhàng, thảnh thơi

để tiếp tục tu tập

nên đời khá tuyệt vời.

 

Niệm Phật được thọ ký,

tương lai thành Bậc Trí

thường hay giúp muôn loài

vui sống cùng Chơn lý.

 

Niệm Phật mau đắc quả

A La Hán, Phật Đà.

Xin luôn niệm thành tâm

và sống tròn bao la.

 

Niệm Phật về cõi Phật,

cõi vui sướng tột bậc

thường giúp cho tất cả

sống tuyệt vời, chơn thật.

 

Nguyện Tam Bảo mười phương

luôn soi sáng, chỉ đường

và giúp cho muôn loài

luôn sống đầy tình thương.

 

Nguyện bao công đức lành

giúp muôn loài vãng sanh

cõi Tây Phương Cực Lạc

muôn thuở vẫn cao thanh...

 

Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,

Nam-mô Vô Biên Thân Như Lai,

Nam-mô Bửu Thắng Như Lai,

Nam-mô Câu Lưu Tôn Như Lai,

Nam-mô Tỳ Bà Thi Như Lai,

Nam-mô Đa Bửu Như Lai,

Nam-mô Bửu Tướng Như Lai,

Nam-mô Ca Sa Tràng Như Lai,

Nam-mô Đại Thông Sơn Vương Như Lai,

Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,

Nay kính,

 

Tịnh Nguyệt Vân

Được bạn: vdn 18.2.09 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "NIỆM PHẬT RẤT THÙ THẮNG"