Tịnh Nguyệt Vân

CHÁNH NIỆM LÀ NIỆM PHẬT

Chánh niệm là niệm Phật

để luôn sống chơn thật

và thường mãi giúp ích

cho muôn loài, vạn vật.

 

An định trong chánh niệm

để luôn sống tỉnh điềm

và muôn thuở tươi mát

như hoa sen vô nhiễm.

 

Xin luôn gắng niệm Phật,

niệm thường xuyên, miên mật

để thường sống an vui

và trọn vẹn chơn thật.

 

Niệm Phật được gia hộ

bởi Chư Phật, Chư Tổ

và niệm Phật thường giúp

vượt thoát bao nỗi khổ.

 

Niệm Phật cầu vãng sanh

về cõi Phật cao thanh

sẽ được Phật tiếp dẫn

về cõi Phật an lành.

 

Hãy thường mãi tinh tấn

niệm Phật với tình chân,

với tâm thành, tha thiết

ngay nơi cõi phù vân.

 

Tâm thành tất cảm ứng,

xin hãy niệm không ngừng:

Nam-mô A Di Đà Phật,

Bậc oai đức, lẫy lừng.

 

Nguyện Từ Phụ Di Đà

luôn hộ niệm tất cả

và thường giúp muôn loài

luôn sống tròn hỷ xả.

 

Nguyện bao công đức lành

giúp muôn loài vãng sanh

cõi Tây Phương Cực Lạc

muôn thuở vẫn cao thanh...

 

Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,

Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,

Nay kính,

 

Tịnh Nguyệt Vân

Được bạn: vdn 10.2.09 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "CHÁNH NIỆM LÀ NIỆM PHẬT"