Tịnh Nguyệt Vân

NGUYỆN SỐNG TRÒN AN ĐỊNH

Nguyện sống tròn an định

trong Nguồn sống tịnh minh

để thường giúp muôn loài

luôn sống tròn an bình.

 

An định trong Tánh Giác

để sống tròn tươi mát

và thường giúp muôn loài

luôn sống tròn an lạc.

 

An định trong Phật Tánh

để sống tròn cao thanh

và thường giúp muôn loài

luôn sống tròn vững mạnh.

 

An định trong Tánh nghe

để sống tròn thanh nhẹ

và thường giúp muôn loài

luôn sống tròn tươi trẻ.

 

An định trong Tánh thấy

để sống nhẹ như mây

và thường giúp muôn loài

sống an vui tràn đầy.

 

An định trong Tánh biết

để sống tròn siêu việt

và thường giúp muôn loài

luôn sống tròn minh triết.

 

An định trong Trí huệ

muôn thuở vẫn tinh nhuệ

để thường giúp muôn loài

vượt thoát mọi si mê.

 

An định trong Tâm Bi,

giúp người thoát hiểm nguy

và thường giúp muôn loài

vượt thoát vòng tục lụy.

 

An định trong Tâm Hỷ

để sống cùng Chơn lý

và thường giúp muôn loài

vui sống cùng Minh Trí.

 

An định trong Tâm Xả

là buông bỏ tất cả

để sống tròn tươi mát

và trọn vẹn bao la.

 

Nguyện ánh sáng Minh Trí

thường soi muôn lối đi

và giúp cho muôn loài

luôn sống tròn hoan hỷ.

 

Nguyện bao công đức lành

giúp muôn loài vãng sanh

cõi Tây Phương Cực Lạc

muôn thuở vẫn cao thanh...

 

Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,

Nam-mô Phổ Quang Minh Trí Như Lai,

Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,

Nay kính,

 

Tịnh Nguyệt Vân

Được bạn: vdn 27.1.09 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "NGUYỆN SỐNG TRÒN AN ĐỊNH"