Tịnh Nguyệt Vân

HÃY SỐNG NHƯ BẬC TRÍ

Hãy sống như Bậc Trí,

luôn tràn đầy hoan-hỷ

để thường giúp muôn lòai

luôn sống tròn thiện mỹ.

 

Hãy sống thật tươi mát,

cho đời luôn an lạc

vì bạn là Hiện thân

của Nguồn sống vô tác.

 

Hãy sống thật thỏai mái

và trọn vẹn vô ngại

vì bạn vốn chính là

một vị Phật tương lai.

 

Nguyện ánh sáng Minh Trí

thường soi muôn lối đi

để giúp cho muôn lòai

thường sống tròn hoan-hỷ.

 

Nguyện bao công đức lành

giúp muôn lòai vãng sanh

cõi Tây Phương Cực Lạc

muôn thuở vẫn cao thanh...

 

Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,

Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,

Nay kính,

 

Tịnh Nguyệt Vân

Được bạn: vdn 27.12.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "HÃY SỐNG NHƯ BẬC TRÍ"