Tịnh Nguyệt Vân

VƯỢT THÓAT BAO THỬ THÁCH

Vượt thóat bao thử thách,

Trí vững như tùng bách

để muôn thuở an vui

và trọn vẹn trong sạch.

 

Vượt thóat bao ưu phiền

là vui sống thần tiên

và trọn vẹn tươi mát

trong Nguồn sống thiêng liêng.

 

Nguyện vượt thóat tất cả

để sống cùng Chơn ngã

và thường giúp muôn lòai

vui sống tròn bao la.

 

Nguyện cho bao công đức

giúp muôn lòai tỉnh thức

để sống tròn an vui

và trọn vẹn trung thực...

 

Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,

Nay kính,

 

Tịnh Nguyệt Vân

Được bạn: vdn 13.12.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "VƯỢT THÓAT BAO THỬ THÁCH"