Tịnh Nguyệt Vân

CHỈ CÓ TÂM ĐẠI HÙNG

Chỉ có tâm Đại hùng

giúp sống tròn trí dũng

và trí dũng thường giúp

vượt thóat bao bão bùng.

 

Chỉ có tâm Đại lực

giúp sống tròn tỉnh thức

và tỉnh thức thường giúp

sống an vui, trung thực.

 

Chỉ có tâm mạnh mẽ

giúp sống tròn tươi trẻ

vì chỉ có hùng tâm

giúp sống tròn mạnh khoẻ.

 

Đừng mãi lo rên rỉ

khiến đời thêm sầu bi.

Hãy hát nhiều nhạc vui,

giúp muôn lòai hoan hỷ.

 

Hãy hát nhạc thanh cao,

nhạc tuyên dương Phật Đạo

để thấy rõ hạnh-phúc

muôn thuở vẫn nhiệm mầu.

 

Đừng mãi hát nhạc tình

khiến tâm càng thêm bịnh,

bịnh si mê, luyến ái,

chỉ khiến đời điêu linh.

 

Hãy hát bài hùng ca

khiến tâm thêm bao la

và giúp cho muôn lòai

vui sống đời vị tha.

 

Nguyện cho bao công đức

giúp muôn lòai tỉnh thức

để sống tròn an vui

và trọn vẹn trung thực...

 

Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,

Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,

Nay kính,

 

Tịnh Nguyệt Vân

Được bạn: vdn 13.12.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "CHỈ CÓ TÂM ĐẠI HÙNG"