Tịnh Nguyệt Vân

XIN HÃY THƯỜNG AN VUI

Xin hãy thường an vui

và tinh tấn, không lùi

để thường mãi vượt thóat

biết bao nỗi ngậm ngùi.

 

Xin hãy luôn bình tâm

và sống tròn tươi thắm

để thường giúp muôn lòai

vượt thóat bao mê lầm.

 

Chúc Người luôn vui tươi

và thường hay mỉm cười

để cho niềm hạnh-phúc

muôn thuở mãi rạng ngời.

 

Nguyện bao công đức lành

giúp muôn lòai vãng sanh

cõi Tây Phương Cực lạc

muôn thuở vẫn cao thanh...

 

Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,

Nay kính,

 

Tịnh Nguyệt Vân

Được bạn: vdn 23.11.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "XIN HÃY THƯỜNG AN VUI"