Tịnh Nguyệt Vân

NGUYỆN NHƯ LÀ HOA SEN

Nguyện như là hoa sen

muôn thuở vẫn vươn lên

để thường giúp muôn lòai

luôn sống tròn rộng thênh.

 

Nguyện như là hoa mai

muôn thuở vẫn tự tại

để thường giúp muôn lòai

luôn sống tròn vô ngại.

 

Nguyện như là hoa cúc

muôn thuở vẫn tri túc

để thường giúp muôn lòai

sống tuyệt vời như Bụt (Buddha).

 

Nguyện bao công đức lành

thường giúp bao chúng sanh

luôn sống tròn tươi mát

trong Nguồn sống cao thanh...

 

Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,

Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,

Nay kính,

 

Tịnh Nguyệt Vân

Được bạn: vdn 12.11.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "NGUYỆN NHƯ LÀ HOA SEN"