Tịnh Nguyệt Vân

TỊNH TÂM GIÚP TƯƠI MÁT

Tịnh tâm giúp tươi mát

Nguyệt quang đem an lạc

Vân muôn thuở tuyệt vời

thường theo gương Bồ Tát.

 

Nguyệt quang là ánh sáng

đầy tình thương dịu dàng

thường giúp cho muôn lòai

luôn vui sống nhẹ nhàng.

 

Nhật quang là ánh sáng

của trí huệ vẹn tòan

thường giúp cho muôn lòai

sống hiểu biết, hiền ngoan.

 

Diệu tâm thường nghe hiểu

Âm thanh thật vi diệu,

Pháp Âm của Chư Phật

nên thường an lạc nhiều.

 

Nguyện thường khéo tự chủ

để sống tròn vô ưu

và trọn vẹn tươi mát

như trăng sáng mùa Thu.

 

Nguyện thường khéo tự độ

để sống tròn giác ngộ

và thường giúp muôn lòai

vượt thóat bao đau khổ.

 

Nguyện bao công đức lành

giúp muôn lòai vãng sanh

cõi Tây Phương Cực Lạc

muôn thuở vẫn cao thanh...

 

Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,

Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai,

Nam-mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát,

Nam-mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát Ma Ha Tát,

Nay kính,

 

Tịnh Nguyệt Vân

Được bạn: vdn 9.11.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "TỊNH TÂM GIÚP TƯƠI MÁT"