Tịnh Nguyệt Vân

NGUYỆN SỐNG TRÒN VÔ THAM

Nguyện sống tròn vô tham
vì muôn pháp giả tạm
nên không có việc chi
để mà phải đắm tham.
 
Nguyện sống tròn vô sân
và thường hành hạnh nhẫn
để thường sống an vui
và trọn vẹn tinh tấn.
 
Nguyện sống tròn vô si
để thấy rõ Chơn lý
và thường giúp muôn loài
vui sống cùng minh trí.
 
Nguyện sống tròn vô úy
để thóat bao hệ lụy
và thường giúp muôn loài
vui sống tròn thư thái.
 
Nguyện bao công đức lành
giúp muôn lòai vãng sanh
cõi Tây Phương Cực Lạc
muôn thuở vẫn cao thanh...
 
Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,
Nam-mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát,
Nam-mô Địa Tạng Vương Bồ Tát,
Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,

Nay kính,


 Tịnh Nguyệt Vân

Được bạn: vdn 9.11.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "NGUYỆN SỐNG TRÒN VÔ THAM"