Tịnh Nguyệt Vân

NGUYỆN THƯỜNG GIÚP CHÚNG SANH

Nguyện thường giúp chúng sanh

luôn sống tròn cao thanh

và trọn vẹn tươi mát

như mây giữa trời xanh.

 

Tịnh nên thường thanh thản,

Nguyệt như vầng trăng sáng,

Vân muôn thuở nhẹ nhàng,

giúp muôn lòai bình an.

 

Nguyện khuyên người niệm Phật

và sống tròn chân thật

để thường mãi giúp ích

cho muôn lòai, vạn vật.

 

Nguyện khuyên người tụng kinh

và sống tròn tịnh minh

để thường giúp muôn lòai

vui sống trọn an bình.

 

Nguyện khuyên người trì chú

và thường sống vô ưu

để muôn thuở tươi mát

như trăng sáng mùa Thu.

 

Nguyện khuyên người hành Thiền

để sống trọn hồn-nhiên

và thường giúp muôn lòai

vui sống trọn thần tiên.

 

Nguyện thường mãi tuyên dương

bao Pháp Phật cao thượng

để thường giúp muôn lòai

vượt thóat bao đau thương.

 

Nguyện Từ Phụ Di Đà

thường hộ niệm tất cả

và luôn giúp muôn lòai

vui sống trọn an hòa.

 

Nguyện vãng sanh Tây Phương,

cõi Cực Lạc cao thượng

để tiếp tục tu hành,

cúng dường Phật mười phương.

 

Nguyện áng sáng Chân lý

thường soi muôn lối đi

để giúp cho muôn lòai

luôn sống tròn hoan-hỷ.

 

Nguyện bao công đức lành

giúp tất cả chúng sanh

luôn sống trọn tuyệt vời

trong Nguồn sống cao thanh...

 

Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,

Nam-mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát,

Nam-mô Địa Tạng Vương Bồ Tát,

  Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,       

 Nay kính,

 

Tịnh Nguyệt Vân

Được bạn: vdn 7.11.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "NGUYỆN THƯỜNG GIÚP CHÚNG SANH"