Tịnh Nguyệt Vân

NGUYỆN ĐỂ TÂM UNG DUNG

Nguyện để tâm ung dung,

thường sống tròn thủy chung

với bao nguyện xuất thế

dù trãi bao bão bùng.

 

Nguyện để tâm sáng suốt

hầu thoát bao trói buộc

và thường xem muôn loài

như thân bằng quyến thuộc.

 

Nguyện để tâm an vui,

thường tinh tấn, không lùi

để thường giúp muôn loài

vượt thoát bao ngậm ngùi.

 

Nguyện để tâm lặng lẽ,

thường sống tròn thanh nhẹ

để thường giúp muôn loài

luôn sống tròn tươi trẻ.

 

Nguyện để tâm tỉnh giác,

thường sống tròn an lạc

để thường giúp muôn loài

luôn sống tròn tươi mát.

 

Nguyện để tâm quán chiếu,

để thường hay thấy hiểu

chỉ có Chơn tình thương

đem lại hạnh phúc nhiều.

 

Nguyện để tâm hành thiền,

giúp định lực phát triển

và huệ lực tăng mãi

trong Nguồn sống thiêng liêng.

 

Nguyện để tâm trì chú

và sống tròn vô ưu

để muôn thuở tươi mát

như trăng sáng mùa Thu.

 

Nguyện để tâm chí thành,

niệm Phật cầu vãng sanh

để được Phật tiếp dẫn

về cõi Phật an lành.

 

Nguyện để tâm thanh tịnh,

đầy ánh sáng quang minh

của từ bi, trí huệ

để thường giúp chúng sinh.

 

Nguyện để tâm nhẹ nhàng,

thường sống tròn thanh thản

để muôn thuở an vui

trong Nguồn sống thênh thang.

 

Nguyện bao công đức lành

thường giúp bao chúng sanh

luôn sống tròn tươi mát

như mây giữa trời xanh...

 

Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang

Như Lai,

Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,

    Nay kính,

 

    Tịnh Nguyệt Vân

Được bạn: vdn 7.11.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "NGUYỆN ĐỂ TÂM UNG DUNG"