Tịnh Nguyệt Vân

TỊNH TÂM LÀ HỶ XẢ

Tịnh tâm là hỷ xả,

là buông bỏ tất cả

để thường sống an vui

và trọn vẹn bao la.

 

Tịnh tâm là buông bỏ

tất cả mọi âu lo

để thường sống trọn vẹn

tuyệt vời như là gió.

 

Tịnh tâm trong vô niệm

để luôn sống tỉnh điềm

và muôn thuở tươi mát

như hoa sen vô nhiễm.

 

Tịnh tâm trong an lạc,

cho đời luôn tươi mát

để thường giúp muôn lòai

vui sống tròn vô tác.

 

Vô tác là hồn nhiên,

là vui sống thần tiên

để cho niềm hạnh phúc

muôn thuở thành miên viễn.

 

Tịnh tâm trong Chơn lý

để luôn sống hoan-hỷ

và thường giúp muôn lòai

vui sống cùng Minh trí.

 

Minh trí là trí sáng

muôn thuở đầy minh quang

nên thường giúp muôn lòai

vui sống trọn bình an.

 

Chơn lý vốn vô ngôn

nên vượt thóat dại, khôn

để thường giúp muôn lòai

luôn sáng suốt, ôn tồn.

 

Vô niệm là Chơn lý

nên muôn thuở từ bi

và thường giúp muôn lòai

luôn sống tròn hoan hỷ.

 

Vô niệm là vô ưu

như trăng sáng mùa Thu

nên thường giúp muôn lòai

thóat si mê, hận thù.

 

Vô niệm là chơn lạc,

là sống tròn tươi mát

nên thường giúp muôn lòai

như Chư vị Bồ Tát.

 

Nguyện thường luôn tịnh tâm

để sống tròn tươi thắm

và thường giúp muôn lòai

vượt thóat bao mê lầm.

 

Tịnh tâm trong thanh tịnh,

trong Nguồn sống tịnh minh

để thường giúp muôn lòai

vui sống trọn an bình.

 

Tịnh tâm trong Trí huệ

muôn thuở vẫn tinh nhuệ

để thường giúp muôn lòai

vượt thóat mọi si mê.

 

Tịnh tâm trong chơn lạc,

trong Nguồn sống vô tác

để thường giúp muôn lòai

luôn sống tròn tươi mát.

 

Tam Bảo là Nguồn sống

luôn mầu nhiệm, linh động

nên thường giúp muôn lòai

vui sống tròn sạch trong.

 

Nguyện Tam Bảo mười phương

thường soi sáng, chỉ đường

và thường giúp muôn lòai

luôn sống tròn cao thượng.

 

Nguyện Từ Phụ Di Đà

thường hộ niệm tất cả

và luôn giúp muôn lòai

vui sống trọn an hòa.

 

Nguyện ánh sáng Minh trí

thường soi muôn lối đi

để thường giúp muôn lòai

luôn sống tròn hoan-hỷ.

 

Nguyện bao công đức lành

giúp muôn lòai vãng sanh

cõi Tây Phương Cực Lạc

muôn thuở vẫn cao thanh...

 

Nam-mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo,

Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,

Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,

Nay kính,

 

Tịnh Nguyệt Vân

 

R


Hoa sen

Được bạn: vdn 7.11.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "TỊNH TÂM LÀ HỶ XẢ"