Tịnh Nguyệt Vân

MUÔN PHÁP ĐỀU PHƯƠNG TIỆN


Muôn pháp đều phương tiện
giúp thấy rõ lẽ huyền
và giúp muôn lòai mau
trở về cõi chân nguyên.
 
Muôn lòai hổ trợ nhau
giúp nhau hiểu rõ Đạo
vì Đạo là Nguồn sống
muôn thuở vẫn nhiệm mầu.
 
Nhờ viễn ly tất cả
và sống tròn hỷ xả
nên muôn lòai vui sống
tròn thanh tịnh, bao la.
 
Từ Chơn tâm sinh ra
Chơn Trí Huệ Bát Nhã
và Trí Huệ thường giúp
muôn lòai sống an hòa.
 
Trí Huệ không phân biệt
thường đem lại minh triết
và thường giúp muôn lòai
vui sống tròn siêu việt.
 
Trong biển Giác thanh tịnh,
Nguồn chơn lạc phát sinh
nên thường giúp muôn lòai
luôn sống tròn an bình.
 
Nguyện muôn lòai luôn sống
tròn an vui, sạch trong
vì muôn pháp thế gian
đều chỉ là huyễn mộng.
 
Nguyện bao công đức lành
thường giúp bao chúng sanh
luôn sống tròn hoan hỷ
trong Nguồn sống cao thanh...
 
      Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,
      Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,
                                      Nay kính,
 
                                 Tịnh Nguyệt Vân

Được bạn: vdn 3.11.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "MUÔN PHÁP ĐỀU PHƯƠNG TIỆN"