Tịnh Nguyệt Vân

XIN NGUYỆN LÀ MÂY LÀNH

Xin nguyện là mây lành

thường che chở chúng sanh

để thường giúp muôn loài

vui sống tròn cao thanh.

 

Bồ Tát như là mây

thường bay khắp đó đây

để giúp cho muôn loài

sống an vui đêm ngày.

 

Nước như là Chân tánh

muôn thuở vẫn trọn lành

để  thường giúp muôn loài

vui sống tròn vững mạnh.

 

Nước bốc hơi thành mây

nên luôn trọn lành thay

và thường giúp muôn loài

luôn sống tròn thẳng ngay.

 

Bồ Tát như mây lành

luôn sống tròn cao thanh

và thường giúp muôn loài

chuyển hóa thành bậc Thánh.

 

Mây như là chúng sanh

như sen giữa bùn tanh

muôn thuở vẫn vươn lên

để sống tròn cao thanh.

 

Mây rơi xuống thành nước,

nước là Nguồn ân phước

thường giúp cho muôn loài

vượt thoát bao phiền trược.

 

Mây và nước là một,

đây lý mầu cùng tột

thường giúp cho muôn loài

luôn sống tròn tươi tốt.

 

Tâm Bồ Tát không hai,

không đúng cũng không sai,

ảo hóa thành nam, nữ,

Trí Huệ thường vô ngại.

 

Mây ẩn hiện khắp nơi

trong Nguồn sống tuyệt vời

để thường giúp muôn loài

luôn sống tròn thảnh thơi.

 

Nguyện Tam Bảo mười phương

thường soi sáng, chỉ đường

và thường giúp muôn loài

luôn sống tròn cao thượng.

 

Nguyện bao công đức lành

giúp tất cả chúng sanh

vãng sanh cõi Cực Lạc

muôn thuở vẫn cao thanh...

 

Nam Mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo,

Nam Mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,

Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,

Nay kính,

 

 Tịnh Nguyệt Vân

Được bạn: vdn 3.11.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "XIN NGUYỆN LÀ MÂY LÀNH"