System.Data.SqlClient.SqlException: Timeout expired. The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.ConsumeMetaData()
at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData()
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteDbDataReader(CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable)
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
Bài thơ Tím mộng mơ của Thi sĩ: Huyền Băng - Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
Huyền Băng

Tím mộng mơ


  Hoa tím gọi mời, hồn thơ ai chan chứa...
  Hoa tặng ta chút lửa sưởi ấm lòng đơn
  Những ai mộng mơ nhìn hoa kết một vần suông
  Cho tình dâng cao cho sầu lắng xuống!
   
  Như Hựu Hà nói câu "tôi muốn"
  Như Trịnh Công Sơn nói "sống cần có một tầm lòng"  
  "Để làm gì em biết không,
  để gió cuốn đi, để gió cuốn đi"
   
  Gió cuốn những phấn hoa tình gieo đi khắp chốn
  Để ủi an những ai khốn đốn
  Và điểm tô cảnh sắc trời ban
  Hỡi nhân gian hãy đến đây tìm một chút mơ màng.... 

   Huyền Băng

Được bạn: vdn 13.2.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tím mộng mơ"