Dịch thơ: Bùi Khắc Hưởng

Du Tử Ngâm
Đường Thi và Cổ Thi phỏng dịch                         Du Tử Ngâm 
慈 母 手 中 線               Từ mẫu thủ trung tuyến
遊 子 身 上 衣               Du tử thân thượng y
臨 行 密 密 縫               Lâm hành mật mật phùng
意 恐 遲 遲 歸               Ý khủng trì trì quy
誰 言 寸 草 心               Thuỳ ngôn thốn thảo tâm
報 得 三 春 暉                Báo đắc tam xuân huy.
  Mạnh Giao (751-814). 
 
 
Dịch nghĩa:
Sợi chỉ trong tay mẹ hiền 
Nay ở trên áo người con đi chơi xa 
Lúc lên đường, mẹ khâu rất kỹ càng
Có ý sợ thời gian chậm trễ trở về. 
Ai dám nói tấc lòng cây cỏ kia
Lại có thể báo đáp được ánh nắng của ba xuân ?.
 
 
Khúc Ngâm Du Tử
Sợi chỉ trong tay mẹ gắng khâu
Thân con khoác áo đậm tình sâu
Khi đi sợ rách đường kim ghín
Lúc lại e chùng nẻo bước lâu
Tấc cỏ lòng kia ai dám bảo
Ba xuân sắc ấy đủ ơn mầu
Công lênh chín chữ còn ghi để
Cổ triết ngùi than mấy vẹn đâu.
Dịch thơ: Bùi Khắc Hưởng.

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 25 tháng 5 năm 2019

Bình luận về Bài thơ "Du Tử Ngâm
Đường Thi và Cổ Thi phỏng dịch"