System.Data.SqlClient.SqlException: The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(DbAsyncResult result, String methodName, Boolean sendToPipe)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
Bài thơ Diệu kỳ trong xứ ảo của Thi sĩ: Huyền Băng - Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
Huyền Băng

Diệu kỳ trong xứ ảo

Đúng là sự diệu kỳ trong cuộc sống
Giúp quên buồn, quên chán chuyện nhân gian
Thả hồn hoang tận cõi mênh mang
Vui tận hưởng cung đàn trong xứ ảo

Mây cũng ảo, gió trăng thời cũng ảo
Tình tuy xa nhưng cứ ngở gần bên
Trải lòng ra, cho trí bớt chênh vênh
Xếp buồn lại vì giờ không có chỗ

Tản mạn, ta_em đời không có gì để khổ
Chấp nhận mọi bề, thả bước đi rong ... 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 12 tháng 3 năm 2013

Bình luận về Bài thơ "Diệu kỳ trong xứ ảo"