Huyền Băng

Tìm chút hương yêu,

Lưng đồi ai đó đứng chơi vơi
Mỏi mắt trông ai tận cuối trời
Vài áng mây buồn giăng hiu hắt
Mấy cụm khói chiều buông tã tơi 
Kỷ niệm ngày xưa vàng thu...rơi
Xôn xao gió gọi tiếng yêu hời
Tay trong tay ấm mùa thương ấy
Bây giờ chia cách... đã hai nơi... 
Ai nhóm dùm ai bếp lửa chiều
Để nghe ấm lại, bớt cô liêu
Để đêm trăng tỏ mình... đôi bóng
Ta - mình, sống lại chút hương yêu!!! 
Huyền Băng

Được bạn: vdn 12.10.10 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tìm chút hương yêu,"