Huyền Băng

Sinh Nhật Thư Quán, 20 tháng 03 năm 2007


 


Chúc tụng gì đây trong tháng này?
Mừng ngày sanh nhật quán thơ bay!
Sinh vào hai chục, năm năm chẵn.
Nhật tỏ nhật tàn ngày đáo ngày

 
Việt ngữ đồng tâm tuyên vĩnh kết
Nam thanh nữ tú thệ chung vai
Thư - thi bền chí luôn mài dủa

Quán nhỏ ba miền góp sức xây 
 

Được bạn: HB 20.03.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Sinh Nhật Thư Quán, 20 tháng 03 năm 2007"