Tú_Yên

Trả... 


Trả ai một thuở thân quen
Trả luôn cả những lời khen (giả vờ)
Trả trăm năm – chút duyên hờ
Trả người nửa nửa giấc mơ muộn mằn
Trả trời…tròn_khuyết – vầng trăng
Trả tôi cái chốn…vĩnh hằng – vô ưu.
(01-08-2016)

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 9 tháng 8 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Trả..."