Tú_Yên

Nợ...Nợ thơ ?
Em trả bằng thơ
Nợ đời trả bởi giấc mơ võ vàng
Nợ mình nên gió lang thang
Nợ trời xa - bóng trăng ngàn lẻ đôi !

Nợ gì ?
Mây trắng cút côi
Lửng lơ một kiếp nổi trôi biệt mù
Lạc loài tháng tám_mùa thu
Nguyệt rằm sáng tỏ mà như rất buồn ?

Sông xuôi nợ mãi cuối nguồn
Sương rơi nợ hạt mưa tuôn muộn mằn

Nợ Người !
Phải thật thế chăng ?
Bâng khuâng,
Em hỏi mình rằng: Trả chi ?

Tú_Yên
02-09-2012

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 12 tháng 9 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Nợ..."