Tú_Yên

Để rồi...


 


Chiều tàn, nắng hóa xa xăm
Cho đêm buông giấc lặng thầm xuống đêm...


Lá vương sương - cánh lá mềm
Ngày đong đếm tuổi - ngày thêm hiu buồn.


Để rồi...
Trăng vẫn...trăng suông
Để rồi...
sông lại theo nguồn
sông xuôi...
 

Được bạn: HB 05.06.2010 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Để rồi..."