Tú_Yên

Mùa về...Mùa về...
hoa lá bâng khuâng
Trong veo hạt nắng như lần lựa rơi.
Lơ thơ mây bạc rong chơi
Bồng bềnh gom cả hương đời vào tay.

Mùa về...
gió vẩn vơ bay
Mang trao ai những tháng ngày nhẹ tênh.

Mông mênh...
khoảng lặng - mông mênh
Vi vu gió hát giữa thênh thang trời.

Mùa về...
ghé mãi bến đời
Chồi xanh biếc_nụ hoa ngời...
Sắc Xuân. 
 

Được bạn: HB 04.02.2009 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Mùa về..."