Sương Anh

Tiếc Nuối

Bất chợt thinh không có bóng rơi
Vì sao lịm tắt xót thương người
Vành trăng ảm đạm màu cô tịch
Sóng nước lờ đờ sắc quạnh côi
Xác trả trần gian hòa cát bụi
Hồn du tiên cảnh lướt mây trời
Lòng đau mắt nhớ hoài tuôn giọt
Tiếc nuối tài hoa lệ mãi trôi

 
Sương Anh

Được bạn: vdn 19.3.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tiếc Nuối"