Sương Anh

Mộng Xuân Thì


Mộng đến rồi qua đi
Nhánh Xuân thì mấy khắc
Hoa sáng tươi khoe sắc
Đêm ủ rũ chờ ngày...
Khi chia tay chiều ấy
Biết vương khúc biệt ly
Gối loan hoài gìn giữ
Hờn tủi mộng Xuân thì...
 


 

Được bạn: HB 14.09.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Mộng Xuân Thì"