Sương Anh

ĐOÁ SEN TÂM

Nhìn búp sen tươi hồng
Lòng nhè nhẹ lâng lâng
Đôi chân qùy kính dâng
Đoá sen lên cúng Phật

 

Nhìn búp sen lòng khấn
Xin sống đời thanh cao
Dẫu gặp nhiều lao đao
Không oán phiền than trách

 

Bao cuộc sống chung quanh
Còn lắm nhiều nghiệp chướng
Phải nên luôn làm phước

Giúp người hỏi han thăm

 

Từ bi tìm đến gần
Phải giữ an bình thân
Nhìn đoá sen hồng thắm
Lòng nguyện tâm sáng ngần

 

Sương Anh

Được bạn: vdn 5.8.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "ĐOÁ SEN TÂM"