Sương Anh

ƯỚC GÌ...

Ước gì ta được mãi bên nhau
Cho tình xanh thắm mộng ban đầu
Để em thôi khóc, anh thôi nhớ
Và hai đưá quên hết thương đau
 
Ước gì ta hoá thành chim câu
Cho mây thôi mệt gió thôi sầu
Vì phải chở đầy lời khắc khoải
Đôi chim ta mãi tình dài lâu
Ước gì thời gian đừng trôi mau
Không gian bát ngát trời xanh mầu
Anh viết thơ tình - Em dệt mộng 
Bên suối mơ hiền suốt canh thâu 
  
Sương Anh

Được bạn: vdn 15.7.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "ƯỚC GÌ..."