Ảnh tư liệu lịch sử 99 Tác Phẩm

Trang 1 / 5

1 2 3 4 5 6    Đã có: 58 người nhận xét.
    Tên ảnh: Hoàng hậu Nam Phương, vợ chánh của vua Bảo Ðại
    Tác giả: Nhân vật lịch sử
    Tên ảnh: Hoàng hậu Nam Phương, vợ chánh của vua Bảo Ðại
    Tác giả: Nhân vật lịch sử
    Nhận xét:
    Lượt xem: 5958 Lần.


    Đã có: 33 người nhận xét.
    Tên ảnh: hai hoàng hậu
    Tác giả: Nhân vật lịch sử
    Tên ảnh: hai hoàng hậu
    Tác giả: Nhân vật lịch sử
    Nhận xét:
    Lượt xem: 5382 Lần.


    Đã có: 37 người nhận xét.
    Tên ảnh: Bà Nguyễn Thị Ðịnh, thứ phi của cựu hoàng Thành Thái, mẹ của vua Duy Tân
    Tác giả: Nhân vật lịch sử
    Tên ảnh: Bà Nguyễn Thị Ðịnh, thứ phi của cựu hoàng Thành Thái, mẹ của vua Duy Tân
    Tác giả: Nhân vật lịch sử
    Nhận xét:
    Lượt xem: 5365 Lần.


    Đã có: 20 người nhận xét.
    Tên ảnh: Bà Ðoàn Thị Châu, thứ phi của cựu hoàng Thành Thái
    Tác giả: Nhân vật lịch sử
    Tên ảnh: Bà Ðoàn Thị Châu, thứ phi của cựu hoàng Thành Thái
    Tác giả: Nhân vật lịch sử
    Nhận xét:
    Lượt xem: 5242 Lần.


    Đã có: 38 người nhận xét.
    Tên ảnh: 1 nghĩa quân Đề thám đầu hàng
    Tác giả: Mặc Nhiên
    Tên ảnh: 1 nghĩa quân Đề thám đầu hàng
    Tác giả: Mặc Nhiên
    Nhận xét:
    Lượt xem: 5218 Lần.


    Đã có: 68 người nhận xét.
    Tên ảnh: Anh Hùng Đề thám
    Tác giả: Mặc Nhiên
    Tên ảnh: Anh Hùng Đề thám
    Tác giả: Mặc Nhiên
    Nhận xét:
    Lượt xem: 4889 Lần.


    Đã có: 53 người nhận xét.
    Tên ảnh: Hoàng tử Bảo Long và các quan đại thần
    Tác giả: Nhân vật lịch sử
    Tên ảnh: Hoàng tử Bảo Long và các quan đại thần
    Tác giả: Nhân vật lịch sử
    Nhận xét:
    Lượt xem: 4641 Lần.


    Đã có: 32 người nhận xét.
    Tên ảnh: Vua Bảo Ðại 2
    Tác giả: Nhân vật lịch sử
    Tên ảnh: Vua Bảo Ðại 2
    Tác giả: Nhân vật lịch sử
    Nhận xét:
    Lượt xem: 4635 Lần.


    Đã có: 31 người nhận xét.
    Tên ảnh: Hành quyết nghĩa quân Đề thám
    Tác giả: Mặc Nhiên
    Tên ảnh: Hành quyết nghĩa quân Đề thám
    Tác giả: Mặc Nhiên
    Nhận xét:
    Lượt xem: 4434 Lần.


    Đã có: 24 người nhận xét.
    Tên ảnh: Vua Khải Ðịnh
    Tác giả: Nhân vật lịch sử
    Tên ảnh: Vua Khải Ðịnh
    Tác giả: Nhân vật lịch sử
    Nhận xét:
    Lượt xem: 4233 Lần.


    Đã có: 26 người nhận xét.
    Tên ảnh: Vua Thành thái và hai em
    Tác giả: Nhân vật lịch sử
    Tên ảnh: Vua Thành thái và hai em
    Tác giả: Nhân vật lịch sử
    Nhận xét:
    Lượt xem: 4066 Lần.


    Đã có: 22 người nhận xét.
    Tên ảnh: Vua Bảo Ðại tới thăm vua Thành Thái tại Saigon (1953)
    Tác giả: Nhân vật lịch sử
    Tên ảnh: Vua Bảo Ðại tới thăm vua Thành Thái tại Saigon (1953)
    Tác giả: Nhân vật lịch sử
    Nhận xét:
    Lượt xem: 4016 Lần.


    Đã có: 20 người nhận xét.
    Tên ảnh: Vua Bảo Ðại (1925)
    Tác giả: Nhân vật lịch sử
    Tên ảnh: Vua Bảo Ðại (1925)
    Tác giả: Nhân vật lịch sử
    Nhận xét:
    Lượt xem: 3995 Lần.


    Đã có: 22 người nhận xét.
    Tên ảnh: Hoàng tử Bảo Long, con của vua Bảo Ðại
    Tác giả: Nhân vật lịch sử
    Tên ảnh: Hoàng tử Bảo Long, con của vua Bảo Ðại
    Tác giả: Nhân vật lịch sử
    Nhận xét:
    Lượt xem: 3868 Lần.


    Đã có: 14 người nhận xét.
    Tên ảnh: Bà vương phi Mai Thị Vàng, một trong những thứ phi của vua Duy Tân (năm 72 tuổi)
    Tác giả: Nhân vật lịch sử
    Tên ảnh: Bà vương phi Mai Thị Vàng, một trong những thứ phi của vua Duy Tân (năm 72 tuổi)
    Tác giả: Nhân vật lịch sử
    Nhận xét:
    Lượt xem: 3782 Lần.


    Đã có: 23 người nhận xét.
    Tên ảnh: Vua Khải Ðịnh và viên công sứ pháp
    Tác giả: Nhân vật lịch sử
    Tên ảnh: Vua Khải Ðịnh và viên công sứ pháp
    Tác giả: Nhân vật lịch sử
    Nhận xét:
    Lượt xem: 3765 Lần.


    Đã có: 76 người nhận xét.
    Tên ảnh: Đầu của nghĩa quân
    Tác giả: Mặc Nhiên
    Tên ảnh: Đầu của nghĩa quân
    Tác giả: Mặc Nhiên
    Nhận xét:
    Lượt xem: 3744 Lần.


    Đã có: 23 người nhận xét.
    Tên ảnh: Vua Thành Thái trong lúc bị đày bên đảo Réunion
    Tác giả: Nhân vật lịch sử
    Tên ảnh: Vua Thành Thái trong lúc bị đày bên đảo Réunion
    Tác giả: Nhân vật lịch sử
    Nhận xét:
    Lượt xem: 3718 Lần.

1 2 3 4 5 6