Tác Giả: Nhân vật lịch sử

30 Tác Phẩm, Trang 1 / 2

1 2  Đã có: 58 người nhận xét.
  Tên ảnh: Hoàng hậu Nam Phương, vợ chánh của vua Bảo Ðại
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Tên ảnh: Hoàng hậu Nam Phương, vợ chánh của vua Bảo Ðại
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 5958 Lần.


  Đã có: 33 người nhận xét.
  Tên ảnh: hai hoàng hậu
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Tên ảnh: hai hoàng hậu
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 5382 Lần.


  Đã có: 37 người nhận xét.
  Tên ảnh: Bà Nguyễn Thị Ðịnh, thứ phi của cựu hoàng Thành Thái, mẹ của vua Duy Tân
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Tên ảnh: Bà Nguyễn Thị Ðịnh, thứ phi của cựu hoàng Thành Thái, mẹ của vua Duy Tân
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 5365 Lần.


  Đã có: 20 người nhận xét.
  Tên ảnh: Bà Ðoàn Thị Châu, thứ phi của cựu hoàng Thành Thái
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Tên ảnh: Bà Ðoàn Thị Châu, thứ phi của cựu hoàng Thành Thái
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 5242 Lần.


  Đã có: 53 người nhận xét.
  Tên ảnh: Hoàng tử Bảo Long và các quan đại thần
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Tên ảnh: Hoàng tử Bảo Long và các quan đại thần
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 4641 Lần.


  Đã có: 32 người nhận xét.
  Tên ảnh: Vua Bảo Ðại 2
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Tên ảnh: Vua Bảo Ðại 2
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 4635 Lần.


  Đã có: 24 người nhận xét.
  Tên ảnh: Vua Khải Ðịnh
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Tên ảnh: Vua Khải Ðịnh
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 4233 Lần.


  Đã có: 26 người nhận xét.
  Tên ảnh: Vua Thành thái và hai em
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Tên ảnh: Vua Thành thái và hai em
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 4066 Lần.


  Đã có: 22 người nhận xét.
  Tên ảnh: Vua Bảo Ðại tới thăm vua Thành Thái tại Saigon (1953)
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Tên ảnh: Vua Bảo Ðại tới thăm vua Thành Thái tại Saigon (1953)
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 4016 Lần.


  Đã có: 20 người nhận xét.
  Tên ảnh: Vua Bảo Ðại (1925)
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Tên ảnh: Vua Bảo Ðại (1925)
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3995 Lần.


  Đã có: 22 người nhận xét.
  Tên ảnh: Hoàng tử Bảo Long, con của vua Bảo Ðại
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Tên ảnh: Hoàng tử Bảo Long, con của vua Bảo Ðại
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3868 Lần.


  Đã có: 14 người nhận xét.
  Tên ảnh: Bà vương phi Mai Thị Vàng, một trong những thứ phi của vua Duy Tân (năm 72 tuổi)
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Tên ảnh: Bà vương phi Mai Thị Vàng, một trong những thứ phi của vua Duy Tân (năm 72 tuổi)
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3782 Lần.


  Đã có: 23 người nhận xét.
  Tên ảnh: Vua Khải Ðịnh và viên công sứ pháp
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Tên ảnh: Vua Khải Ðịnh và viên công sứ pháp
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3765 Lần.


  Đã có: 23 người nhận xét.
  Tên ảnh: Vua Thành Thái trong lúc bị đày bên đảo Réunion
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Tên ảnh: Vua Thành Thái trong lúc bị đày bên đảo Réunion
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3718 Lần.


  Đã có: 23 người nhận xét.
  Tên ảnh: Hoàng tử Cảnh
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Tên ảnh: Hoàng tử Cảnh
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3568 Lần.


  Đã có: 15 người nhận xét.
  Tên ảnh: Vua Bảo Ðại 3
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Tên ảnh: Vua Bảo Ðại 3
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3540 Lần.


  Đã có: 20 người nhận xét.
  Tên ảnh: Vua Bảo Ðại
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Tên ảnh: Vua Bảo Ðại
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3473 Lần.


  Đã có: 14 người nhận xét.
  Tên ảnh: Vua Thành Thái về thăm Huế lần cuối (1953)
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Tên ảnh: Vua Thành Thái về thăm Huế lần cuối (1953)
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3444 Lần.

1 2