Tác Giả: Mặc Nhiên

68 Tác Phẩm, Trang 1 / 4


  Đã có: 38 người nhận xét.
  Tên ảnh: 1 nghĩa quân Đề thám đầu hàng
  Tác giả: Mặc Nhiên
  Tên ảnh: 1 nghĩa quân Đề thám đầu hàng
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 5218 Lần.


  Đã có: 68 người nhận xét.
  Tên ảnh: Anh Hùng Đề thám
  Tác giả: Mặc Nhiên
  Tên ảnh: Anh Hùng Đề thám
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 4889 Lần.


  Đã có: 31 người nhận xét.
  Tên ảnh: Hành quyết nghĩa quân Đề thám
  Tác giả: Mặc Nhiên
  Tên ảnh: Hành quyết nghĩa quân Đề thám
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 4434 Lần.


  Đã có: 76 người nhận xét.
  Tên ảnh: Đầu của nghĩa quân
  Tác giả: Mặc Nhiên
  Tên ảnh: Đầu của nghĩa quân
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3744 Lần.


  Đã có: 31 người nhận xét.
  Tên ảnh: 1 ông quan
  Tác giả: Mặc Nhiên
  Tên ảnh: 1 ông quan
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3473 Lần.


  Đã có: 34 người nhận xét.
  Tên ảnh: Căn cứ nghĩa quân Đề thám
  Tác giả: Mặc Nhiên
  Tên ảnh: Căn cứ nghĩa quân Đề thám
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3150 Lần.


  Đã có: 36 người nhận xét.
  Tên ảnh: Các tân khoa
  Tác giả: Mặc Nhiên
  Tên ảnh: Các tân khoa
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2970 Lần.


  Đã có: 21 người nhận xét.
  Tên ảnh: Yến tiệc của các tân khoa
  Tác giả: Mặc Nhiên
  Tên ảnh: Yến tiệc của các tân khoa
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2812 Lần.


  Đã có: 15 người nhận xét.
  Tên ảnh: ban Nhạc cung đình
  Tác giả: Mặc Nhiên
  Tên ảnh: ban Nhạc cung đình
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2734 Lần.


  Đã có: 12 người nhận xét.
  Tên ảnh: Vợ chồng 1 ông quan
  Tác giả: Mặc Nhiên
  Tên ảnh: Vợ chồng 1 ông quan
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2581 Lần.


  Đã có: 22 người nhận xét.
  Tên ảnh: Bảng vàng ghi danh trúng cử
  Tác giả: Mặc Nhiên
  Tên ảnh: Bảng vàng ghi danh trúng cử
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2491 Lần.


  Đã có: 9 người nhận xét.
  Tên ảnh: Gia đình quan lại
  Tác giả: Mặc Nhiên
  Tên ảnh: Gia đình quan lại
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2474 Lần.


  Đã có: 12 người nhận xét.
  Tên ảnh: Quan tổng đốc Hà nội(1885)
  Tác giả: Mặc Nhiên
  Tên ảnh: Quan tổng đốc Hà nội(1885)
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2429 Lần.


  Đã có: 15 người nhận xét.
  Tên ảnh: Quan tổng đốc Hà nội
  Tác giả: Mặc Nhiên
  Tên ảnh: Quan tổng đốc Hà nội
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2397 Lần.


  Đã có: 8 người nhận xét.
  Tên ảnh: Quan thái giám
  Tác giả: Mặc Nhiên
  Tên ảnh: Quan thái giám
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2336 Lần.


  Đã có: 37 người nhận xét.
  Tên ảnh: nghĩa quân Đề thám bị giết hại
  Tác giả: Mặc Nhiên
  Tên ảnh: nghĩa quân Đề thám bị giết hại
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2316 Lần.


  Đã có: 105 người nhận xét.
  Tên ảnh: nghĩa quân Đề thám 3
  Tác giả: Mặc Nhiên
  Tên ảnh: nghĩa quân Đề thám 3
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2242 Lần.


  Đã có: 11 người nhận xét.
  Tên ảnh: Tư dinh của một ông quan
  Tác giả: Mặc Nhiên
  Tên ảnh: Tư dinh của một ông quan
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2121 Lần.