Tác Giả: Leonardo da Vinci

10 Tác Phẩm, Trang 1 / 1


  Đã có: 43 người nhận xét.
  Tên ảnh: Adoration of the Magi
  Tác giả: Leonardo da Vinci
  Tên ảnh: Adoration of the Magi
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 5661 Lần.


  Đã có: 32 người nhận xét.
  Tên ảnh: Leda (copy)
  Tác giả: Leonardo da Vinci
  Tên ảnh: Leda (copy)
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 5147 Lần.


  Đã có: 84 người nhận xét.
  Tên ảnh: Mona Lisa del Gioconda
  Tác giả: Leonardo da Vinci
  Tên ảnh: Mona Lisa del Gioconda
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 4396 Lần.


  Đã có: 53 người nhận xét.
  Tên ảnh: Virgin of the Rocks -The Louvre, Paris, France
  Tác giả: Leonardo da Vinci
  Tên ảnh: Virgin of the Rocks -The Louvre, Paris, France
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3930 Lần.


  Đã có: 90 người nhận xét.
  Tên ảnh: Annunciation
  Tác giả: Leonardo da Vinci
  Tên ảnh: Annunciation
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3289 Lần.


  Đã có: 14 người nhận xét.
  Tên ảnh: Madonna with Flower
  Tác giả: Leonardo da Vinci
  Tên ảnh: Madonna with Flower
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2660 Lần.


  Đã có: 43 người nhận xét.
  Tên ảnh: The Last Supper - Before Restoration
  Tác giả: Leonardo da Vinci
  Tên ảnh: The Last Supper - Before Restoration
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2657 Lần.


  Đã có: 22 người nhận xét.
  Tên ảnh: The Last Supper - After Restoration
  Tác giả: Leonardo da Vinci
  Tên ảnh: The Last Supper - After Restoration
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2595 Lần.


  Đã có: 13 người nhận xét.
  Tên ảnh: The Madonna of the Carnation
  Tác giả: Leonardo da Vinci
  Tên ảnh: The Madonna of the Carnation
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2354 Lần.


  Đã có: 10 người nhận xét.
  Tên ảnh: Virgin of the Rocks
  Tác giả: Leonardo da Vinci
  Tên ảnh: Virgin of the Rocks
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2352 Lần.