Nguyễn Chu Nhạc

Đi Lễ Chùa Đầu Năm
Đầu năm người đi lễ chùa
Xin phúc xin lộc cho vừa lòng ham
Còn em duyên mỏng chẳng cam
Cầu Phật thương với cho làm dâu ai.

Ta đến cửa Phật thưởng mai
Tìm chút thanh tịnh dùi mài chữ Tâm
Vườn chùa lất phất mưa xuân
Tưởng không mà chốc ướt đầm lộc non...

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 29 tháng 1 năm 2023

Bình luận về Bài thơ "Đi Lễ Chùa Đầu Năm"