Nguyễn Chu Nhạc

Quá GiangQuá giang nên phải theo đò,
nước sâu sóng cả dẫu lo cũng đành,
đò ngang mạn có tròng trành,
cầm lòng nén đợi chậm nhanh cũng rồi,

Quá giang đò lại trôi xuôi,
bên nhau đò dọc một đời cùng ai,
khi đêm hôm, lúc sớm mai,
lúc quay ngược nước, khi chài bỏ neo,

Quá giang, chèo mỏi. buông chèo,
cược đời một ván đành theo cả dòng ?...


 

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 20 tháng 6 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Quá Giang"