Tác Giả: Nhân vật lịch sử

30 Tác Phẩm, Trang 1 / 2

1 2  Đã có: 58 người nhận xét.
  Tên ảnh: Hoàng hậu Nam Phương, vợ chánh của vua Bảo Ðại
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Tên ảnh: Hoàng hậu Nam Phương, vợ chánh của vua Bảo Ðại
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 5951 Lần.


  Đã có: 33 người nhận xét.
  Tên ảnh: hai hoàng hậu
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Tên ảnh: hai hoàng hậu
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 5372 Lần.


  Đã có: 37 người nhận xét.
  Tên ảnh: Bà Nguyễn Thị Ðịnh, thứ phi của cựu hoàng Thành Thái, mẹ của vua Duy Tân
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Tên ảnh: Bà Nguyễn Thị Ðịnh, thứ phi của cựu hoàng Thành Thái, mẹ của vua Duy Tân
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 5356 Lần.


  Đã có: 20 người nhận xét.
  Tên ảnh: Bà Ðoàn Thị Châu, thứ phi của cựu hoàng Thành Thái
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Tên ảnh: Bà Ðoàn Thị Châu, thứ phi của cựu hoàng Thành Thái
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 5234 Lần.


  Đã có: 53 người nhận xét.
  Tên ảnh: Hoàng tử Bảo Long và các quan đại thần
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Tên ảnh: Hoàng tử Bảo Long và các quan đại thần
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 4633 Lần.


  Đã có: 32 người nhận xét.
  Tên ảnh: Vua Bảo Ðại 2
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Tên ảnh: Vua Bảo Ðại 2
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 4630 Lần.


  Đã có: 24 người nhận xét.
  Tên ảnh: Vua Khải Ðịnh
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Tên ảnh: Vua Khải Ðịnh
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 4228 Lần.


  Đã có: 26 người nhận xét.
  Tên ảnh: Vua Thành thái và hai em
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Tên ảnh: Vua Thành thái và hai em
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 4060 Lần.


  Đã có: 22 người nhận xét.
  Tên ảnh: Vua Bảo Ðại tới thăm vua Thành Thái tại Saigon (1953)
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Tên ảnh: Vua Bảo Ðại tới thăm vua Thành Thái tại Saigon (1953)
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 4007 Lần.


  Đã có: 20 người nhận xét.
  Tên ảnh: Vua Bảo Ðại (1925)
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Tên ảnh: Vua Bảo Ðại (1925)
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3989 Lần.


  Đã có: 22 người nhận xét.
  Tên ảnh: Hoàng tử Bảo Long, con của vua Bảo Ðại
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Tên ảnh: Hoàng tử Bảo Long, con của vua Bảo Ðại
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3859 Lần.


  Đã có: 14 người nhận xét.
  Tên ảnh: Bà vương phi Mai Thị Vàng, một trong những thứ phi của vua Duy Tân (năm 72 tuổi)
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Tên ảnh: Bà vương phi Mai Thị Vàng, một trong những thứ phi của vua Duy Tân (năm 72 tuổi)
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3770 Lần.


  Đã có: 23 người nhận xét.
  Tên ảnh: Vua Khải Ðịnh và viên công sứ pháp
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Tên ảnh: Vua Khải Ðịnh và viên công sứ pháp
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3759 Lần.


  Đã có: 23 người nhận xét.
  Tên ảnh: Vua Thành Thái trong lúc bị đày bên đảo Réunion
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Tên ảnh: Vua Thành Thái trong lúc bị đày bên đảo Réunion
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3709 Lần.


  Đã có: 23 người nhận xét.
  Tên ảnh: Hoàng tử Cảnh
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Tên ảnh: Hoàng tử Cảnh
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3560 Lần.


  Đã có: 15 người nhận xét.
  Tên ảnh: Vua Bảo Ðại 3
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Tên ảnh: Vua Bảo Ðại 3
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3534 Lần.


  Đã có: 20 người nhận xét.
  Tên ảnh: Vua Bảo Ðại
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Tên ảnh: Vua Bảo Ðại
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3466 Lần.


  Đã có: 14 người nhận xét.
  Tên ảnh: Vua Thành Thái về thăm Huế lần cuối (1953)
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Tên ảnh: Vua Thành Thái về thăm Huế lần cuối (1953)
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3437 Lần.

1 2