Những nhân chứng cuối cùng - Svetlana Alexievich
1 Phiếu

Sao điểm

Bình luận về Tác Phẩm "Những nhân chứng cuối cùng"