Vivi

Thói đời đen trắngThói đời ngẫm nghĩ nghĩ mà đau
Thật giả trắng đen nát lộn nhàu
Sĩ đỏ tim khô tru diệt chủng
Trí bầm não úa mị lừa nhau
Tranh giành trước mắt dân tàn mạt
Đấu đá sau lưng nước bạc màu
Lìa xứ ngậm sầu sầu ngoảnh lại
Giống nòi ôm nhục mãi đời sau !

Vivi
Norway 29.9.2016

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 31 tháng 10 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Thói đời đen trắng"