System.Data.SqlClient.SqlException: Timeout expired. The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.ConsumeMetaData()
at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData()
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteDbDataReader(CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable)
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
Bài thơ CÁCH BIỆT của Thi sĩ: Trung Dũng - Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
Trung Dũng

CÁCH BIỆTCách biệt còn mưa ngập nỗi buồn
Âm thầm gác vắng giọt sầu tuôn
Hoài mong chẳng đến hoen dòng lệ
Mãi đợi không sang lặng suối nguồn
Lá rụng bên thềm phai lộc biếc?
Hoa tàn cạnh lối nhạt lòng suôn?
Em ơi đã hẹn sao đành lỡ
Để mối duyên xưa đứt chỉ luồn.
 
Trung Dũng
17-9-2016
 

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 24 tháng 9 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "CÁCH BIỆT"