Thương Hoàng

Sắc Xuân


Em ngồi trên thảm cỏ xanh
Nụ cười lúng liếng
tròng trành bạch vân

Mắt huyền đen láy ngại ngần
Cửa tim vẫn mở
thanh tân đợi chờ

Nắng lên suối tóc đề thơ
Em nghiêng tà áo
liễu mờ sắc xuân

Lời thương dệt biếc mấy vầng
Hương yêu bẽn lẽn
châu trần giao bôi 

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 18 tháng 2 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Sắc Xuân"